Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP") upravujú práva a povinnosti pre živnostenské podnikanie /Okresný úrad Žilina,  odbor Živnostenského podnikania/.

 1. Pre predúvajúceho :  LUMIJA fashion, so sídlom Štúrova 1304/32, Kysucké Nové Mesto 024 04, Slovenská republika, IČO: 43579973, DIČ: 1078244761 -  (ďalej len „Predávajúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke  https://www.lumija.fashion/.

Predávajúci podniká  pod názvom  „ https://www.lumija.fashion/. , názov stránky. www.lumija.fashion  - a obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „Kúpna zmluva"). (Predávajúci a Kupujúci spolu ďalej len „Zmluvné strany“).

2. Kupujúceho – ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba  (Ďalej len „Kupujúci“)

Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá poskytnutím svojich kontaktných údajov a objednávkou realizuje kúpu tovaru od predúvajúceho a stáva sa registrovaným užívateľom tohto internetového obchodu.

Osobné údaje, ktoré od vás vyžadujeme, sú použité výhradne na účely elektronického obchodu. S osobnými údajmi predávajúci pracuje iba v rozsahu podľa  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

 

Orgán dozoru:

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie  

P. O. BOX 29

Prievozská 32

827 99  Bratislava

Orgán dozoru pre Žilinský kraj:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1  

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

fax č. 041/763 21 39

 

Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „E-obchod") na https://www.lumija.fashion/ a bližšie upravujú vzájomné práva a povinnosti zúčastnených zmluvných strán, teda kupujúceho a predávajúceho za účelom predaja a kúpi tovaru.

VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na https://www.lumija.fashion/ a sú dostupné ako na stránke https://www.lumija.fashion/, tak aj v sídle Predávajúceho na uvedenej adrese.

Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Tieto údaje je Kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať, pretože ich správnosť má bezprostredný vplyv na dodanie tovaru Kupujúcemu zo strany Predávajúceho. Prípade nesprávnych informácií tovar nemusí byť dodaný.

Elektronická objednávka:

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky E-obchodu na a https://www.lumija.fashion/.  celkovú cenu tohto tovaru, príp. cenu za poštovné, spracovaný systémom internetovej stránky  v sekcií objednávka.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom cenníku Predávajúceho na internetovej stránke  https://www.lumija.fashion/ alebo služby poskytujúce predajcom na tejto stránke.

Kontaktné údaje Predávajúceho pre Kupujúcich: LUMIJA, Jana Mičákova, Štúrova 1304/32, 024 04 Kysucké Nové Mesto.

Proces registrácie Kupujúceho, elektronické objednanie tovaru a uskutočnenie platby za tovar elektronicky objednaný ako aj spracovanie osobných údajov Kupujúceho je chránené a zabezpečené.

 

 

Objednávka

Všetky objednávky zadávané  v internetovom obchode sú pre obe zmluvne strany záväzne.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných formulárov /registračných údajov/ pri zadávaní objednávky.

Za podstatné náležitosti elektronickej objednávky sa považujú:

- Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo/bydlisko, IČO, DIČ, kontakt (telefónne číslo a e-mailová adresa);

- Názov a cena objednaného tovaru

- Množstvo objednávaného tovaru , teda kusy

- Adresa miesta dodania tovaru (ak sa nezhoduje s adresou v prvom bode)

Ak nebude objednávka obsahovať náležitosti podľa predchádzajúceho článku, je považovaná za neúplnú. Predávajúci sa v takom prípade pokúsi kontaktovať Kupujúceho a vyzvať ho k odstráneniu nedostatkov elektronickej objednávky a jej prípadnému spresneniu a/alebo doplneniu. Okamihom doručenia údajov spresňujúcich a/alebo doplňujúcich elektronickú objednávku Predávajúcemu sa elektronická objednávka považuje za úplnú.  Dodanie tovaru-  záleží akým spôsobom si dodanie tovaru požaduje kupujúci.

Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh Kúpnej zmluvy a je záväzná.

Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká odoslaním objednávky v systéme.  Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami a je zjavné, že im porozumel.

Predmetom uzatvorenej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar na určené miesto dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a poštovné, ak povinnosť zaplatiť poštovné vyplýva z Kúpnej zmluvy.

Kupujúci súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je jeho povinnosť zaplatiť cenu za objednaný tovar, pričom uvedenú skutočnosť výslovne potvrdzuje pri odosielaní elektronickej objednávky, kde je uvedené, že sa jedná o objednávku s povinnosťou platby.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho, buď telefonický alebo emailom, spoločnou dohodou oboch strán.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že Kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované.

 

Storno objednávky

TOVAR ODOSIELAJTE NA ADRESU UVEDENU NA FAKTURE. Prilozte aj vystavenu fakturu.

 

REKLAMACNY FORMULAR-

https://www.lumija.fashion/files/obchodne-podmienky-2.pdf

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku aj po záväznom potvrdení zo strany Predávajúceho, ak predávajúci porušil dodaciu lehotu.

Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

V prípade objednávky na dobierku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť najmä pre chybne uvedené telefónne číslo, nedostupnosť, Kupujúci neodpovedá na e-maily .

 

Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve odstúpiť od zmluvy

V prípade, keď je Kúpna zmluva uzatvorená použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (v tomto prípade elektronický obchod na internete), Predávajúci poskytuje Kupujúcemu možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu aj po zákonom stanovenej lehote, a to do 30 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by Predávajúci neodovzdal Kupujúcemu informácie, ktoré je podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinný odovzdať, lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch od prevzatia tovaru. Ak sú informácie riadne odovzdané Kupujúcemu zo strany Predávajúceho v priebehu 12 mesiacov od prevzatia tovaru, dochádza k ukončeniu 12 mesačnej doby a začína odo dňa dodatočného splnenia informačnej povinnosti Predávajúceho plynúť doba tridsiatich dní. Kupujúci však nemôže odstúpiť od zmlúv vymenovaných v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oznámenie Kupujúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslané do skončenia doby pre odstúpenie od Kúpnej zmluvy a zároveň v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave so všetkými dokladmi a dokumentáciou, ktoré boli Kupujúcemu dodané, /ako fakturačná dokumentácia atď./ Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu Predávajúceho, ktorá je v dokladoch k tovaru uvedená ako miesto, z ktorého bol tovar Kupujúcemu odoslaný. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Kupujúci môže v uvedenej lehote tovar vrátiť aj osobne, a to na adrese sídla Predávajúceho: Štúrova 1304/32, 024 04 Kysucké Nové Mesto.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť.

Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný Kupujúcemu vrátiť platby podľa ods.3 pred tým, ako mu je tovar doručený späť, alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

 

 

Cenové podmienky a ceny tovaru

Kúpna cena tovarov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom  https://www.lumija.fashion/.  je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza  v eurách, ak nie je uvedené inak.

 V cene tovaru nie je zarátané poštovné a balné.

Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené na www.lumijafashion  s tým, že nové ceny tovarov sú platné dňom ich zverejnenia na internetovej stránke. Pre Kupujúceho je vždy rozhodujúca cena tovaru uvedená pri tovare v čase odoslania objednávky Predávajúcim.

V prípade, ak sa na www.lumijafashion  objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena „0 EUR" alebo inú cenu „0,00“ ide  o evidentne chybný údaj. Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže Kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak Kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

Poštovné a balné

Predávajúci si balné neúčtuje, ak je tovar zabalený štandardným spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru pri preprave a v prípade, že objednávka je na základný druh tovaru, ktorý je ponúkaný predávajúcim.

Výška poštovného za doručenie objednávky  je účtovaná vo výške 3,50 EUR. Na základe rozhodnutia Predávajúceho sa uvedená výška poštovného môže zmeniť a v tom prípade platia podmienky na určenie výšky poštovného a výška poštovného uvedená na stránke www.lumijafashion  v čase odoslania objednávky zo strany Kupujúceho a v potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho.

 

 

Platobné podmienky

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby:

PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi;

PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru v hotovosti .

PLATBA VOPRED PREVODOM NA ÚČET.

 

Dodacie podmienky

Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, v prípade tovaru skladom obvykle do 3 pracovných dní v prípade tovaru, ktorý nie je skladom maximálne do 30 kalendárnych dní (obvykle však 10 – 15 pracovných dní) odo dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky Kupujúceho Predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke

Kupujúci je informovaný o zaslaní objednaného tovaru e-mailom. Status elektronickej objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme www.lumijafashion  O statuse elektronickej objednávky je Kupujúci taktiež upozornený e-mailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v elektronickej objednávke alebo bude pripravený v sídle Predávajúceho na osobný odber podľa toho, aký spôsob doručenia si Kupujúci vo svojej objednávke zvolil.

Môže si tovar aj prevziať na adrese predávajúceho v jeho sídle.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru. Odovzdanie tovaru Kupujúcemu je možné, len ak Kupujúci zaplatí kúpnu cenu a poštovné za dodaný tovar.

Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať dokument o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom - kuriérskou službou protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy a Kupujúci je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho.

Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci má právo prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu neuznať.

Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou Predávajúceho / je riadne zabalený v obálke od predávajúceho/. Dopravca je povinný odovzdať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca. Ak je balenie prelepené ochrannou páskou Predávajúceho, ktorá je poškodená alebo Kupujúci zistí iné poškodenie balenia alebo známky neoprávneného otvorenia zásielky, je opravený tovar od Dopravcu neprevziať a je povinný spísať s Dopravcom o tejto skutočnosti zápis s presným popísaním dôvodu neprevzatia zásielky. Dôvod uvedie ako poškodená zásielka, už pri dodaní, respektíve poškodená počas prepravy.

Kupujúci je povinný takisto bezodkladne po obdŕžaní tovaru skontrolovať obsah zásielky a v prípade, ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednaným tovarom, alebo akokoľvek poškodený prepravou, alebo  má nejaké zjavné poškodenie,  ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením obalu, resp. Kupujúci objaví iné nedostatky, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho, a to za účelom čo najrýchlejšieho doriešenia veci k spokojnosti Kupujúceho. Môže kontaktovať , prostredníctvom emailu, prípadne telefonicky.

Tovar dodáva Predávajúci výlučne na území Slovenskej republiky.

 

Odstúpenie od zmluvy / Výmena / Reklamácia

REKLAMACNY FORMULAR-

https://www.lumija.fashion/files/obchodne-podmienky-2.pdf

Odstúpenie od zmluvy je na základe formuláru, reklamačného formuláru, ktorý je uvedený na danej stránke.

V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu máte právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote váš list o odstúpení od nákupu tovaru spolu s originál dokladom alebo jeho kópiou o kúpe doručený predávajúcemu.

Tovar bol vrátený v riadnom obale ak ide o obuv, peňaženku alebo kabelku v  pôvodnej krabici.  

 

Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa do poručuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky a poistený.

Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť na dobierku. V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v porušenom stave je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, opotrebovaný alebo znečistený tovar, poškodený tovar , v prípade ak tovar javy akékoľvek známky mechanického poškodenia a pod.). Náklady na uvedenie tovaru do pôvodného stavu je predávajúci oprávnený odrátať si zo sumy, ktorá má byť kupujúcemu vrátená titulom odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy môže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie vyplnením a zaslaním formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy na email predúvajúceho.

Vrátenie tovaru:

Návrh musí obsahovať:

 • Treba informovať predúvajúceho o vrátení tovaru, prostredníctvom emailu, telefónu, alebo SMS
 • Tovar by mal byť zaslaný najneskôr do 14 dní od dňa doručenia.
 • Priložte reklamačný formulár, ktorý nájdete na našej stránke.
 • Ako prílohu ku vrátenému tovaru, žiadame zaslať aj originál faktúru, doklad o kúpe.
 • Tovar, žiadame riadne zabaliť a zaslať v pôvodnom obale, tak aby pri preprave nedošlo ku poškodeniu.

Peniaze budú vrátene iba za tovar, ktorý bol nepoškodený, neumazaní a nepoužitý!!!

Uvedenie dôvodu vrátenia/ reklamácie tovaru : 

 1. Tovar nesedel veľkostne, farebne.  Výmena toho istého modelu za inú veľkosť.
 2. Tovar reklamujem na základe poškodenie.
 3. Vyzerá inak ako na fotke.
 4.  Kvalita nespĺňa požiadavky.
 5. Iné

 

Záručné podmienky a záručná doba

Na dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Na vybrané druhy tovaru môže byť Kupujúcemu poskytnutá dlhšia záručná doba. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený u Predávajúceho a úplne zaplatený.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť na adresu sídla Predávajúceho reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, vrátane Požadovaných dokladov.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby a boli vynaložené skutočne a účelne.

Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok zverejnený na https://www.lumija.fashion/.

   

Alternatívne riešenie sporov

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Osobitné ustanovenia

 1. Právne vzťahy výslovne neupravené kúpnou zmluvou a ani týmito Obchodnými podmienkami sa upravujú podľa príslušných všeobecných právnych predpisov platným na území Slovenskej republiky.

 

Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Zb. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci  sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú, najmä elektronickú a táto je záväzná pre obe zmluvné strany.

Orgánom dozoru a dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z. je Slovenská obchodná inšpekcia.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 01. 01. 2017.